Prevodi i prepisi

Konrad Adenauer o krivnji klera [Pismo]

Konrad Adenauer (1876–1967)

23. februar 1946: Pismo župniku Bernaru Kastodisu, Bon[1]

Dragi Kastodis!

Od majke Veran dobio sam priloženi članak oca Pribila sa zamolbom da se o njemu da sud. Budući da nemam adresu oca Pribilla, a ona mi je priopćila da je preko Tebe dobila ovaj članak, vraćam ti ga u prilogu, sa zamolbom da se dostavi ocu Pribillu.

Ja ne bih pustio da se pojavi ovaj članak. Prema mojemu mišljenju, njemački narod, a i biskupi i kler snose golemu krivicu zbog događanja u koncentracijskim logorima. Točno je da se nakon toga možda nije imalo više što učiniti. Krivica je počinjena ranije. Njemački narod, a i biskupi i kler velikim dijelom, upustili su se u nacionalsocijalističku agitaciju. On se gotovo bez otpora, čak djelomice s oduševljenjem, izjednačio na svim područjima koja su označena u članku. U tome počiva njegova krivica. No, uostalom, također se znalo – da se i nije znalo za događanja u logorima u njihovoj punoj mjeri – da su osobna sloboda, sva pravna načela gažena nogama, da su u koncentracijskim logorima činjene velike grozote, da su Gestapo, naše SS trupe, a djelomice i naše trupe u Poljskoj i Rusiji postupali s besprimjernim grozotama prema civilnom stanovništvu. Pogromi Židova 1933. i 1938. zbivali su se potpuno javno. Mi smo oficijelno obznanili umorstva talaca u Francuskoj. Odista se dakle ne može tvrditi da javnost nije znala da su se nacionalsocijalistička vlast i vrhovna komanda stalno ogriješili u načelu o prirodno pravo, o Hašku konvenciju i o najjednostavnije propise čovječnosti. Vjerujem da bi, da su biskupi svi zajedno jednog određenog dana javno s propovjedaonica zauzeli stav protiv toga, oni puno toga mogli  spriječiti. To se nije zbilo i za to nema isprike. Da su biskupi zbog toga dospjeli u zatvor ili u koncentracijske logore, to ne bi bilo šteta, naprotiv. Sve se to nije zbilo i zato je najbolje šutjeti. Znam sigurno da se preminuli Papa [Pio XI – prim. prev.]  točno slaže s mojom osudom. Kako misli sadašnji Papa, ne znam.

Hvala puno za odašiljanje i srdačni pozdravi!

Tvoj,
Adenauer

 

Izvor: Konrad Adenauer, Briefe über Deutschland 1945–1955. Eingeleitet und ausgewählt von Hans Peter Mensing aus der Rhöndorfer Ausgabe der Briefe. München 1999, 40–42.
Prevod: Mario Kopić

 

 

[1] Bernar Kastodis (1867-1951), od 1910. pa do smrti župnik crkve Sv. Elizabete u Bonu.